Kasutustingimused – 100 Tech

Värskendatud 22. novembril 2023.

A RubikTech OÜ, Eestis asutatud piiratud vastutusega äriühing (LLC, tuntud ka kui OÜ), mis on registreeritud käibemaksukohustuslasena EE102662223 ja asub Tallinnas, Keemia tn 4, 10616, Harju, Eesti, on isik, kes vastutab ettevõtte loomise, omamise ja haldamise eest. 100 Techi veebisait, millele pääseb juurde aadressi kaudu https://100t.com.br.

Eelnimetatud portaali haldab 100 Tech. Viited "meile", "meie" ja "meie" kogu selles dokumendis viitavad ainult 100 Tech. Seda portaali, sealhulgas kogu saadaolevat teavet, teenuseid ja sisu pakub 100 Tech, tingimusel et kasutaja nõustub kõigi siin sätestatud tingimuste ja põhimõtetega. Meie teenuste kasutamine hõlmab meie portaali sirvimist ja sellega suhtlemist.

100 Tech eristub veebisaidina, mis on spetsialiseerunud informatiivse sisu loomisele ning paljude riiklike ja rahvusvaheliste üksuste pakutavate toodete ja teenuste (sh rakendused, tehnoloogia, meelelahutus ja muud) analüüsile.

Oluline on märkida, et selle veebisaidi kasutamisele kehtivad nii need tingimused kui ka 100 Tech privaatsuspoliitika, millega saate tutvuda aadressil https://100t.com.br/privacy, lisaks sellele, et see on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. .

Seetõttu on üldiste kasutustingimuste eesmärk selgitada kõigi 100 Tech veebisaidile juurdepääsu ja/või seda kasutavate kasutajate vastutust, kohustusi ja kohustusi, nagu on kirjeldatud järgmistes punktides.

Oluline on hoolikalt lugeda meie kasutustingimusi. Kui te ei nõustu siin sätestatud tingimustega, palume teil hoiduda 100 Tech pakutavate teenuste kasutamisest.

I osa – Sissepääs

1.1 100 Tech kasutamisel kohustub Kasutaja järgima Üldisi kasutustingimusi, samuti Privaatsuspoliitika alates 100 Tech.

1.2 Kasutaja kinnitab 100 Techi avamisel ja/või kasutamisel, et ta on vähemalt 18 (kaheksateist) aastat vana ning tal on täielik ja selgesõnaline teovõime nõustuda käesolevate kasutustingimustega kõikidel seaduslikel eesmärkidel.

1.3 Kui kasutaja ei vasta ülalnimetatud kriteeriumidele ja/või ei nõustu täielikult või osaliselt käesolevates kasutustingimustes sisalduvate tingimustega, peab ta hoiduma teenustele juurdepääsust ja/või kasutamisest. 100 Tech, samuti selle hallatavad veebisaidid ja teenused.

II jaotis – Kontakt

2.1 Kasutaja saab seda teenust kasutada kahtluste selgitamiseks, probleemide lahendamiseks ja kaebuste või muu teabe esitamiseks 100 Techi toodete/teenuste kohta.

2.2 Ühenduse võtmiseks saab Kasutaja kasutada vormi, mis on saadaval aadressil https://100t.com.br/contact/.

III jagu – Poolte kohustused

3.1 100 Tech veebisaidil olevatele teenustele ja toodetele juurde pääsedes ja neid kasutades kinnitab kasutaja, et on lugenud läbi, mõistab ja nõustub kõigi käesolevates kasutustingimustes ning privaatsuspoliitikas sisalduvate sätetega.

3.2 100 Tech pakub linke ja suunab Kasutaja kolmandate isikute veebisaitidele, kus saab sõlmida teenuseid ja osta tooteid otse vastavatelt ettevõtetelt. 100 Tech sellesse protsessi ei sekku.

3.3 Partnerettevõtte veebisaidile suunamisel peab Kasutaja tutvuma vastava ettevõtte kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga ning nendega sõnaselgelt nõustuma.

3.4 100 Tech ei vastuta kolmandate osapoolte ettevõtete poliitikate ja kasutustingimuste, teenuseteabe või reklaamitavate toodete eest ega ka nende ettevõtetega tehtud pakkumiste või lepingute eest.

3.5 100 Tech ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Internetis sirvimise või andmete edastamise ajal omandatud viirustest või pahavarast. Kasutajal on soovitatav hooldada ajakohaseid turvasüsteeme.

3.6 100 Tech ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad veebisaidi väärkasutusest või vääramatu jõu sündmustest.

3.7 100 Tech ei nõua finantstoodete heakskiitmiseks või lubamiseks sissemakseid ega pangaülekandeid.

3.8 100 Tech ei saada meile isiku- või registreerimisandmeid ega käivitatavaid manuseid ega allalaadimislinke. Kui saate selliseid teateid, andke meile sellest teada meie kontaktvormi kaudu aadressil https://100t.com.br/contact/.

IV jaotis – Kasutustingimused ja piirangud

Vastavalt teenusetingimustele oleme seadnud oma veebisaidi ja sisu kasutamisele ranged piirangud. Selgelt keelatud on:

  1. Kasutage veebisaiti ebaseaduslikel eesmärkidel või ebaseaduslike tegevuste edendamiseks.
  2. Eirake kohalikke, osariigi, föderaalseid, provintsi või rahvusvahelisi seadusi või eeskirju.
  3. Rikkuda või rikkuda meie või kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi.
  4. Osalemine sellises käitumises nagu ahistamine, kuritarvitamine, laimamine, hirmutamine või diskrimineerimine soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel.
  5. Levitage valet või eksitavat teavet.
  6. Levitada viiruseid või muid koode, mis võivad kahjustada teenuse, seotud saitide, muude saitide või Interneti toimimist.
  7. Koguge või jälgige kolmandate isikute isikuandmeid ilma nõusolekuta.
  8. Harjutage rämpsposti, andmepüüki, pharmi, ettekäänet, ämblikku, roomamist või kraapimist.
  9. Veebisaidi kasutamine nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel.
  10. Teenuse, seotud saitide, muude saitide või Interneti turvameetmete sekkumine või nendest kõrvalehoidmine.

Jätame endale õiguse lõpetada või peatada meie teenuste ja mis tahes seotud veebisaidi kasutamine, kui rikute mõnda neist piirangutest.

V jaotis – Vastutuse piirangud ja garantiid

Mõistame, et meie teenuse kasutamine ei pruugi olla pidev, täiesti turvaline ega veatu. Me ei garanteeri, et teenusest saadud tulemused on alati täpsed või usaldusväärsed.

Juurdepääsu Teenusele võidakse aeg-ajalt igal ajal peatada või isegi tühistada ilma eelneva teavitamiseta.

Nõustute, et Teenuse kasutamine või võimetus seda kasutada on teie ainuvastutus. Teenust pakutakse "sellisena" ja "nagu saadaval" ilma otseste või kaudsete garantiideta, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse või õiguste mitterikkumise kohta.

Mitte mingil juhul ei vastuta 100 Tech, selle direktorid, töötajad ega partnerid kahjude, kaotuste või nõuete eest, mis tulenevad teenuse kasutamisest. See hõlmab ilma piiranguteta saamata jäänud kasumit, andmeid või muid mittemateriaalseid kahjusid, mis tulenevad mis tahes teenuse kaudu saadud teenuse või toote kasutamisest või mis tahes muust teenuse kasutamisega seotud nõudest.

Jurisdiktsioonides, kus kaudsete või juhuslike kahjude eest vastutuse välistamine või piiramine ei ole lubatud, on meie vastutus piiratud kohaldatava õigusega lubatud maksimaalsel määral.

VI jaotis – Kehtivus ja tähtaeg

Käesolevad Üldised kasutustingimused kehtivad määramata aja. Kõik õiguslikud või haldustoimingud, mis on seotud 100 Techi kasutamisega, nagu on kirjeldatud käesolevates üldistes kasutustingimustes või privaatsuspoliitikas, tuleb algatada 90 päeva jooksul alates nõude aluseks olevast sündmusest.

VII jaotis – Seadusandlus ja valimisfoorum

7.1 Käesolevat tingimust ja üldisi kasutustingimusi tuleb mõista koos privaatsuspoliitikaga. Mõlemat reguleerivad Brasiilia Liitvabariigi seadused, sealhulgas föderaalne põhiseadus, tsiviilseadustik, tarbijakaitseseadustik, Interneti tsiviilraamistiku üldseadus ja andmekaitse üldseadus.

7.2. Käesolevate tingimuste ja privaatsuspoliitika tõlgendamise või jõustamisega seotud küsimustes nõustuvad pooled alluma eranditult Tallinna Kaubanduskoja (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus) jurisdiktsioonile. See hõlmab kõiki nendest kasutustingimustest tulenevaid vaidlusi või küsimusi.

VIII jaotis – Sisu ja intellektuaalomand

8.1. Sisu ja intellektuaalomand

RubikTech OÜ-le ja tema partneritele kuuluva veebisaidi 100 Tech sisu on kaitstud autoriõiguse ja intellektuaalomandi seadustega. Selle sisu reprodutseerimine, muutmine, levitamine, kuvamine või sellest tuletatud teoste loomine ilma RubikTech OÜ selgesõnalise kirjaliku loata on keelatud.

8.2 Vastutus

100 Tech ei vastuta kolmandate isikute toodetud sisu eest, nagu kommentaarid ja postitused foorumites või sotsiaalvõrgustikes. Samuti ei vastuta ta otseste, kaudsete, juhuslike ega kaudsete kahjude eest, mis on põhjustatud veebisaidi kasutamisest.

8.3 Rikkumised

100 Techil on õigus eemaldada sisu, mis rikub neid tingimusi, eriti need, mis on ebaseaduslikud, solvavad, laimavad või rikuvad kolmandate isikute õigusi. RubikTech OÜ võib sulgeda ka nende kasutajate kontod, kes neid tingimusi ei järgi.

IX jaotis – Tingimuste muutmine

100 Tech jätab endale õiguse oma teenuste mis tahes osa igal ajal ilma ette teatamata muuta, peatada või lõpetada. Selliste muudatuste tegemisel ei vastuta 100 Tech teie ega ühegi kolmanda osapoole ees.

100 Techi veebisaidi kasutamine eeldab kohustuslikku ja siduvat nõustumist käesolevate tingimustega. Igaüks, kes ei nõustu nende tingimustega, peab hoiduma veebisaidi kasutamisest.

X jaotis – Kontaktteave

Kõigi meie teenustega seotud küsimuste või ettepanekute korral soovitame teil ühendust võtta meie klienditeeninduse meeskonnaga. Palun saatke oma sõnum e-posti aadressile: [email protected].